Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην Τ.Κ. Λαφιώνας της Δ.Ε. Πέτρας», προϋπολογισμού έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι (4.176,00) χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ 16% . (Αριθμός Μελέτης 76/2015).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές μέχρι 04 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπου παρέχονται και σχετικές πληροφορίες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

 

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ