Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην περιοχή «Αμουδέλι» της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου λόγω θεομηνίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.930,00 συν ΦΠΑ 16% βάσει του συνημμένου Έντυπου Προσφοράς της με αριθ. 72/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά :

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ