Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Εισφορά για την Εξασφάλιση Μέσων Άμαχου Πληθυσμού” – (Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ηλεκτροκίνητων σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης 15-05-2019.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη