Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη :

  1. Την με αρ πρωτ οικ. 6527/13-5-2015 που αφορά την 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου με κωδικό MIS 348175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και ειδικότερα του Υποέργου 4 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής».
  2. Την με αριθμό οικ. 4838/25-4-2016 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης Δημοπράτησης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
  3. Την υπ΄ αριθμ 237/13-4-2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παρούσας προμήθειας.
  4. Την υπ΄ αριθμ. 304/4-5-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παρούσα προμήθεια.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής» -προϋπολογισμού Διακοσίων Τριάντα Δύο Χιλιάδων ΕΥΡΩ (232.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η διάρκεια της σύμβασης (του συνολικού αντικειμένου) ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) μήνες.

Αναλυτικά :