Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 10/12/2020 και ώρα 14:00 .

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/12/2020 και ώρα 12:00.

Αναλυτικά: