Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 69.966,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.30 π.μ. .

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15.00.

Ειδικοί όροι συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου.

Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 2ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :