Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για όλες τις Δ.Ε. Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/07/2020, Ώρα 15.30.

Αναλυτικά: