Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Νοτιοανατολικού τμήματος του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 179.487,10 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19η Δεκεμβρίου  2018ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 67600.

Αναλυτικά: