Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, με τίτλο: “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Βορειοδυτικού τμήματος του ∆ήμου Λέσβου”, προϋπολογισμού 59.828,70 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 16ην Νοεμβρίου 2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ πμ..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά: