Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου – Προμήθεια μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των Σαράντα επτά χιλιάδες Διακόσια δώδεκα ευρώ (47.212,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης είναι η 27 / 08 / 2015 και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 27/08/2015 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 28 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη)

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται,  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, όπως ορίζονται στον ΕΚΠΟΤΑ.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50565 & 22513-50516, στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτης Τσουπής

Αναλυτικά
Η περίληψη διακύρηξης εδώ
Η μελέτη εδώ