Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης (κλπ) – Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. λογ. μηχανές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.274,45 ευρώ .

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 08-12-2020,  ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η  11:00 π.μ. .

Αναλυτικά: