Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:

α. ” Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του δήμου Λέσβου (Η/Υ κ.λ.π) και,

β. ” Προμήθεια μηχανών γραφείου (Υπολ. λογ. μηχανές, φαξ,τηλεφωνικές συσκευές κ.λ.π)”,

Προϋπολογισμού : 45.349,20 ευρώ με Φ.Π.Α 17%.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 11ην Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :
Η Προκήρυξη
Η Διακήρυξη
Η Μελέτη
Το Υπόδειγμα Σύμβασης
Το Έντυπο Οικ. Προσφοράς
Το ΤΕΥΔ
Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
Το Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
Οι οδηγίες ΤΕΥΔ