Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» – (Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των αποδυτηρίων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί η αριθ. 721/29-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 21/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης .

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 21/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 13-10-2020 Ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος