Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τις ηλεκτρικές σκούπες του δημοτικού θεάτρου για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 600,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει της 16/2017 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά :