Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός, χειραμαξών, ειδικού ηλεκτρονικού πολυοργάνου ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, φορητών μηχανημάτων, κλπ.  για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου Λέσβου 58.494,76 ευρώ με το Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 14 Ιουνίου 2017,  ημέρα Τετάρτη.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :