Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ”, προϋπολογισμού 93.279,19 ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10ην Ιανουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 .

Αναλυτικά: