Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 53,85 € χωρίς ΦΠΑ (17%) και την αριθ. 81/2019 Μελέτη της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 21 / 06 /2019 .

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη