Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την προμήθεια επίπλων γραφείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 158/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, στο Τμήμα Προμηθειών του δημαρχιακού καταστήματος, στην έδρα του Δήμου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, ή μέσω fax ή e-mail, έως 23/12/2016 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :