Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, με τίτλο “Προμήθεια Εξοπλισμού Νηπιακού Τμήματος Παιδικού Σταθμού Κάπης & Βρεφικού Τμήματος Παιδικού Σταθμού Αγίας Παρασκευής”, προϋπολογισμού 33.203,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 12ην Νοεμβρίου 2018,  ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ πμ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά: