Ο Δήμαρχος Λέσβου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», η προμήθεια συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 220.804,28 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα υποέργα :

  • το Υποέργο 1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.778,59 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  συγκεκριμένα των ειδών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.
  • το υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού 1ου ΒΝΣ Μυτιλήνης» της Πράξης: «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.025,69 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  συγκεκριμένα των ειδών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας διακήρυξης,

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΕΤΠΑ (Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020), αφού το έργο είναι οριστικά ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Βορείου Αιγαίου».

Αναλυτικά :