Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Νήσου Λέσβου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.120,91 ευρώ, συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της αναλυτικής διακήρυξης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 09-12-2020,  ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η  11:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά: