Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) καθώς και του Ν.4155/13 η «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ»,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 309.881,74 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9 % & 16 % και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της αναλυτικής διακήρυξης,

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης εδώ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ