Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  με τίτλο “Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες  του  Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Μυτιλήνης” προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 17.539,2 €  χωρίς ΦΠΑ (9%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 251/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Σχετική η αριθμ 87/2020 μελέτη.

Η προσφορά υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα τμήματα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  04  /09 / 2020.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΜΕΛΕΤΗ