ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της  προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από την σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ ( αριθμ. Δ 20/2019 ) και με την  141/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , αποφασίσθηκε  η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( άρθρο 32 παρ.2α του ν. 4412/2016) χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης, για την  προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες  του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Λέσβου, μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που  προηγήθηκε . Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  27.488,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ .

Αναλυτικά

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εντυπα οικονομικής προσφοράς

Εντυπο ΤΕΥΔ – ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ

Φύλλο Συμμόρφωσης

Η Μελέτη

Η Αναλυτική Διακήρυξη