Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων  στον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας, έτους 2017, προϋπολογισμού  30.007,63 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ.:81100
Τηλ.: 22513 50565
Telefax:22513 50510
E-mail: promithies@mytilene.gr
Κωδικός NUTS: EL 411

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.30 π.μ. και η ώρα λήξης 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :