Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 212/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» και του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»του Δήμου Λέσβου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ . 60/2007, καθώς και το άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο γ του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε .

Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 43.967,63 Ευρώ με το Φ.Π.Α. .

Αναλυτικά :