Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:“Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού και Φωταγωγήσεων”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 11-07-2018.

Αναλυτικά: