Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης», προϋπολογισμού τριών χιλιάδων (3.000,00) χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ 16% . (Αριθμός Μελέτης 101/2015).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές μέχρι 04 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπου παρέχονται και σχετικές πληροφορίες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ