Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ¨ , προϋπολογισμού 162.547,14 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25η Αυγούστου 2017,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ .

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 44892

Αναλυτικά :