Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια  ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για τις ανάγκες της Λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Μυτιλήνης» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 2.461,00€  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 251/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Σχετική η τεχνική περιγραφή.

Η προσφορά υποβάλλεται για όλα τα είδη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  28 /8 / 2020.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Είτε αυτοπροσώπως
  2. Είτε από νόμιμο εκπρόσωπο
  3. Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής
  4. Είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (αποδεικτικό ημερομηνίας αποστολής), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής

 

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

 

ΠΡΟΣ: Δ/νση Προγραμματισμού ,Οργάνωσης , Ανάπτυξης & Πληροφορικής   Δήμου Μυτιλήνης

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την συμμετοχή στην ανάθεση σύμβασης με τίτλο:

«Προμήθεια  ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για τις ανάγκες της Λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Μυτιλήνης»

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ