ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 13-17- ΤΚ 81132 Μυτιλήνη, Τηλ. 22510-27777, Φαξ 22513-50600 E-mail dimos@mytilene.gr Ιστοσελίδα www.mytilene.gr.

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τηλ. 2251350565/516, Φαξ 2251350510 E-mail promithies@mytilene.gr, Ιστοσελίδα mytilene.gr. Πληροφορίες : Π. Αράμβογλου, Ε. Αργυρού, Χ. Βαθρακούλης.
 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης cpv:  39830000-9. ΟΜΑΔΕΣ: Α’ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, Β΄ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 933,71 ευρώ με ΦΠΑ 17%
 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ειδών.
 5. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α΄ 2.221,83 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β 1.024,90 ευρώ
 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 101339.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή ).
 3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 27η Νοεμβρίου  2020, Ώρα 14:00 μ.μ.
 4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02/12/2020 Ώρα 12:00.
 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 23η Νοεμβρίου 2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.
 6. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
 7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5.
 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού» και «2.2.4 Κριτήρια Επιλογής & Αποδεικτικά Στοιχεία».
 9. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης, mytilene.gr στην κατηγορία Ηλεκτρονική Ενημέρωση – Προκηρύξεις.

Αναλυτικά

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Μελέτη

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ