Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης», συνολικού προϋπολογισμού 254.320,00 € άνευ Φ.Π.Α. (297.554,40 € με Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 15η Ιανουαρίου 2021, Ώρα 14:00΄.

Συστημικός Αριθμός: 100077.

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20η Ιανουαρίου 2021, Ώρα 12:00΄μ.

Αναλυτικά: