ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3
Ταχ. Κωδ: 811 31
Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ.
Τηλ: 2251037394
Fax: 2251037393
e-mail: theatro@mytilene.gr
Μυτιλήνη, 12-12-2018 
Αριθ. Πρωτ.: 56819 
Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια εδεσμάτων (ήτοι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, βασιλόπιτες (τσουρέκια και κέικ), δίπλες και φλουριών) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.450,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί  α) οι υπ’ αριθ. 1100/2018 και 1101/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1 για τις 1100/2018 και με α/α: 3 για την 1101/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο είτε για μία είτε για περισσότερες από τις ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 50/2018 μελέτη της  Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, μέχρι και τις 13:00 της Παρασκευής – 14/12/2018.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Πολιτισμού-Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …….(τίτλος δαπάνης)

Σας γνωρίζουμε ότι o ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  και  εφόσον η ανάθεση ξεπερνά το ποσό των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.11 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
    περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
    διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
    καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός
    φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητηρίου εκδόσεως τελευταίου διμήνου.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το έντυπο προσφοράς) και τη μελέτη μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ