Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», η προμήθεια: «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» που αποτελεί το Υποέργο 4 της Πράξης: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» – Κ. Σ. Λέσβου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 128.389,44 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της αναλυτικής διακήρυξης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΤΕΒΑ, αφού το έργο είναι οριστικά ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ».

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των πέντε (5) υπό προμήθεια ομάδων, ανέρχεται στο ποσό των Εκατό Πενήντα χιλιάδων, διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (150.215,65 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 20/03/2017 . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 7/04/2017 και ώρα 15:00 .

Αναλυτικά :