Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Δήμου Λέσβου”, προϋπολογισμού 67.195,76 ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 25η  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού).

Αναλυτικά: