Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογισμού:  61.295,00  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

H Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη