Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδες ευρώ (61.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη) .

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν προβλέπεται .

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα

22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη .

Αναλυτικά :

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Τσουπής Παναγιώτης