Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογισμού 64.913,94 ευρώ με το ισχύον Φ.Π.Α.