Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 54.999,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 18η Μαρτίου 2016, Παρασκευή, ώρα 10.30 π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 13.00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσοστό 2% : είτε επί του συνόλου του προϋπολογισμού (όλων των ομάδων) και για ποσό 948,26 ευρώ ή επί του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά, εκτός ΦΠΑ.

Ειδικοί όροι συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου. Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 1ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

Αναλυτικά η διακήρυξη  εδώ

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Αναλυτικά ο προυπολογισμός εδώ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Ομάδας Α

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Ομάδας Β

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Ομάδας Γ

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                     

                                                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ