Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Οι προσφορές (οικονομική-τεχνική) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της Τετάρτης 24/10/2018.

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση
Η Μελέτη