Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 265.976,66 ευρώ με ΦΠΑ 9% .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 94780.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 17/08/2020, Ώρα 14:00 .

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/08/2020, Ώρα 12:00.

Αναλυτικά: