Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ομάδα ανταλλακτικών, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλονής».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 51.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 16%.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 879,31 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό 2% επί της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το ολοκληρωμένο τμήμα των προσφερόμενων ειδών.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης, της Διακήρυξης και λοιπών εγγράφων είναι 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 .

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 2 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 πμ έως 10:15 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Γ’ όροφος, Τ.Κ. 81100.

Αναλυτικά :