Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Β-Δ Λέσβου».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 102.564,10 – ΦΠΑ 17%: € 17.435,90).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου των Δημοτικών Ενοτήτων της Β-Δ Λέσβου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 03/09/2018 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :