Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ν-Α Λέσβου».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 96.774,19 – ΦΠΑ 24%: € 23.225,81).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου των Δημοτικών Ενοτήτων Ν-Α Λέσβου.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 27/11/2017 και ώρα 14:00 .

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή, 01/12/2017 και ώρα 14:00 .

Αναλυτικά :