Ο Δήμος Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και κατά ομάδα ειδών του διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων πλην Δ.Ε. Μυτιλήνης» .

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 69.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ 17% .

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης, της Διακήρυξης και λοιπών εγγράφων είναι 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 μμ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 πμ έως 10:30 πμ, στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Α’ όροφος, Τ.Κ. 81132.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου στη Μυτιλήνη, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, Α’ όροφος, τηλέφωνο 2251055637, Fax 2251027090.

Αναλυτικά :