Ο Δήμαρχος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά ομάδα ανταλλακτικών του διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 69.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ 17%.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.189,74 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο δίδεται προσφορά.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης, της Διακήρυξης και λοιπών εγγράφων είναι 14 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 .

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 15 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ., στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Α’ όροφος, Τ.Κ. 81100.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 1ος όροφος, Τ.Κ.81100, τηλέφωνο 22510-55637, Fax 22510-27090 .

Αναλυτικά :