Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού  έως του ποσού των  δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00)  χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ 16% . (Αριθμός Μελέτης 126/2015).

Καλούνται όλοι  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές μέχρι 21 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπου παρέχονται και σχετικές πληροφορίες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

H πλήρης μελέτη εδώ .