Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού (σακούλες ηλεκτρικής σκούπας) ενδεικτικού προϋπολογισμού 150,00 ευρώ συμπεριλ. του ΦΠΑ 17%, σύμφωνα με την από Σεπτέμβριο 2016 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Γραφείο Προμηθειών, ή μέσω fax ή e-mail, έως Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :