Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.709,40 ευρώ, συν ΦΠΑ 17%, βάσει της 17/2017 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά :