Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π., ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.999,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 56/2016 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν πρωτοκολλημένη και σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως την Τετάρτη 20/04/2016 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά :